O společnosti Česká asociace oběhového hospodářství

Česká asociace oběhového hospodářství, z. s. (ČAObH) sdružuje české komerční i nekomerční subjekty, které spojuje především zájem o šetření primárních zdrojů a snižování negativních dopadů na životní prostředí
či lidské zdraví. Řešení spatřuje obecně v prosazování principů oběhového hospodářství a konkrétně ve snižování množství nevyužitelných odpadů, které dnes masivně končí na skládkách. ČAObH chce na příkladech dobré praxe ukazovat, že odpad je zdrojem pro udržitelný rozvoj, nikoliv pro zisky skládkovacích společností.

ČAObH byla založena společnostmi SUEZ a Veolia, které jsou celosvětovými lídry v oblasti oběhového hospodářství, a Centrem environmentálních prohlášení, sdružující odborníky z vysokých škol, certifikačních organizací či výrobců.


Czech Association of circulatory economy (CAObH) associates Czech commercial and non-commercial entities, which are particularly interested in the investigation of primary sources and reducing negative impacts on the environment or human health. They generally see the solutions of these problems in promoting the principles of circulatory economy and specifically in reducing the amount of waste, that massively ends up in landfills in these days. CAObH wants to show examples of good practice that waste is a resource for sustainable development, not for profit of waste companies.

CAObH was founded by Suez and Veolia, which are global leaders in the field of circulatory economy, and the Center of Environmental Statements, bringing together experts from universities, certification organisations and manufacturers.


Česká asociace oběhového hospodářství
Kydlinovská 878/74
Pražské Předměstí
Hradec Králové
500 02 Hradec Králové 2